Algemene Voorwaarden Hartman Werkt

 1. Definities

1.1 Hartman Werkt: webdesign met hart voor uw zaak. Hartman Werkt: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier, organisatie of rechtspersoon met wie Hartman Werkt een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of producten.

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

 1. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Hartman Werkt verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Hartman Werkt.

 1. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Hartman Werkt zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Hartman Werkt is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 1. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Hartman Werkt;
 • de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Hartman Werkt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hartman Werkt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Hartman Werkt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Hartman Werkt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hartman Werkt is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hartman Werkt kenbaar behoorde te zijn.

 1. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door Hartman Werkt op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Hartman Werkt, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Hartman Werkt is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Hartman Werkt van de betreffende functionaliteit of plugin.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

 1. Copyright

7.1 Al het door Hartman Werkt vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hartman Werkt niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door Hartman Werkt verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Hartman Werkt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Hartman Werkt hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Hartman Werkt gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 Hartman Werkt behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Hartman Werkt bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Hartman Werkt op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Hartman Werkt of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Hartman Werkt.

8.2 Hartman Werkt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden. Hieronder valt ook door de opdrachtgever geaccordeerde content, zoals beeldmateriaal en teksten.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Hartman Werkt slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Hartman Werkt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 1. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Hartman Werkt. Indien de reclame gegrond is zal Hartman Werkt deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Hartman Werkt binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 1. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Hartman Werkt naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

 1. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Hartman Werkt en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Hartman Werkt volgens afspraak te honoreren.

11.2 De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.

11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Hartman Werkt de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de  website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Hartman Werkt kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Hartman Werkt niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Hartman Werkt een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Hartman Werkt overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Hartman Werkt een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Hartman Werkt bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 1. Overig

13.1 Hartman Werkt zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Hartman Werkt

13.2 Wanneer Hartman Werkt bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Hartman Werkt is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Hartman Werkt zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 Hartman Werkt is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Hartman Werkt zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 1. Privacy persoonsgegevens en Verwerking persoonsgegevens

15.1 Opdrachtgever staat er jegens Hartman Werkt en haar toeleveranciers voor in dat de bij de gegevensverwerking betrokkenen in de zin van de AVG toestemming hebben gegeven voor de beoogde verwerking van persoonsgegevens, dan wel dat deze anderszins rechtmatig kunnen worden verwerkt als bepaald in art. 6 en/of 9 AVG. Door het sluiten van de overeenkomst wordt Hartman Werkt geacht te zijn geïnstrueerd om die gegevensverwerkingen uit te voeren die voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs vereist zijn. Voor het overige zal Eastbridge de persoonsgegevens uitsluitend verwerken conform de instructies van Opdrachtgever.

15.2 Door het sluiten van de overeenkomst worden de medewerkers van Hartman Werkt  alsmede aan Hartman Werkt gelieerde derden welke bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken gemachtigd de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst namens Hartman Werkt te verwerken. Hartman Werkt zal in dat kader zorgdragen voor passende geheimhoudingsovereenkomsten met deze medewerkers en gelieerde derden.

15.3 Hartman Werkt zal in haar hoedanigheid van verwerker zich houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer in het bijzonder zal zij zorgdragen voor het treffen van redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens. Hartman Werkt  zal Opdrachtgever dan wel eventuele betrokkenen die zich tot haar wenden op eerste verzoek met betrekking tot deze maatregelen van een toelichting voorzien. Ook zal Hartman Werkt  alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen teneinde Opdrachtgever in staat te stellen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de AVG jegens betrokkenen te voldoen.

15.4 Indien zich onverhoopt een inbreuk in verband met de persoonsgegevens (´datalek´) in de zin van de AVG voordoet, zal Hartman Werkt alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om Opdrachtgever in staat te stellen aan haar meldplicht te voldoen. Opdrachtgever zal op haar beurt Hartman Werkt alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om de gevolgen van een datalek te beperken of herstellen en om een toekomstig datalek te voorkomen. In dat kader kan Hartman Werkt  in ieder geval van Opdrachtgever verlangen dat zij haar medewerking verleent aan een onmiddellijke reset van wachtwoorden, de aanscherping van bestaande beveilingsmaatregelen en de introductie van nieuwe beveilingsmaatregelen.

15.5 Opdrachtgever vrijwaart Hartman Werkt voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst tussen Hartman Werkt en Opdrachtgever en/of de door Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Hartman Werkt  mochten worden ingesteld wegens een niet aan Hartman Werkt toe te rekenen schending van de AVG en/of andere relevante wet- en regelgeving betreffende de gegevensbescherming.